بازاریابی محتوایی را شاید بتوان به عنوان نسل بعدی فروشندگان انتخاب کرد. همین عبارت را اگر دوباره مرور کنید به کاربرد ویژه این روش در افزایش فروش سازمان‌ها پی خواهید برد. اما نکته‌ای که در تولید محتوا اهمیت ویژه‌ای دارد رعایت اصول و نکاتی است…